вверх
Официальный
интернет-ресурс
Караганды 27°C
Закон РК «О доступе к информации» наиболее важные разделы сайта
Виртуальная приёмная

Отчет акима города Жезказгана перед населением

Назад

Отчет акима города Жезказган Ахметова Б.Д. перед населением

Ардақты ағайын!
Құрметті жерлестер!

Баршамыз жақсы жаңалықтар мен жарқын үміт күткен 2016 жылдың алғашқы айы да аяқталды. Еліміз ұлы мереке – Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында тұр. Бүгінде барлық әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени шаралар Тәуелсіздіктің 25 жылдығын лайықты қарсы алу, тәуелсіздік жылдарында қол жеткен табыстарды насихаттау бағытында өрістеуде.
Тәуелсіздік жылдарында еліміз экономикалық дамудың жаңа деңгейіне көтеріліп, халықтың әл-ауқаты жақсарды.Мемлекетіміз нығайып, республикамыз халықаралық зор беделге ие болды. Қазақстанның айтарлықтай табыстары тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясаты, қажымас қайраткерлігі мен көреген көшбасшылығының арқасында жүзеге асқандығын бүкіл әлем мойындап отыр.
Биылғы жылдың тағы бір айтарлықтай жаңалығы - 20 наурызда өтетін Парламент мәжілістері мен маслихат депутаттарының сайлауы. Бүгінгі Сіздермен кезекті есеп беру кездесуі, ел өміріндегі осындай саяси өрлеу кезеңінде өтуде.

Құрметті жезқазғандықтар!

Өткен 2015 жыл ел тынысына тың серпін берген тарихи оқиғаларға толы болды - Қазақстан Республикасы халық Ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуы, Ата Заңымыздың қабылданғанына 20 жыл толуы және Ұлы Жеңістің 70 жылдығы. Аталған мерейлі мерекелерге арналған іс –шаралар бейбітшіліктің, ынтымақтың, жасампаздықтың жарқын көрінісі болды.
Сондай-ақ 2015 жыл мемлекетіміздің инфрақұрылымын зор ауқымды дамытудың негізі қаланған «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыруды бастаған жыл болды. Бағдарлама экономикалық өсім үшін, әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын арттыру үшінкең мүмкіндіктерге жол ашады. Мемлекеттіктің одан әрі нығаюы үшін Елбасы мемлекеттік институттарды, экономика мен қоғамды аса ауқымды жаңғыртуға бағыттаған 5 институттық реформаны – «100 нақты қадамды» ұсынды
Осылайша өткен жылы қаламыздың әлеуметтік-экономикалық дамуында тың табыстарға қолымыз жетіп, халқымыздың ұйымшылдығы, бірлігі айқын көрінді.
Облыс әкімі Нұрмұхамбет Қанапияұлының қаламызға ұдайы қамқорлық жасап келе жатқандығы да – ертеңгі күнге деген сенімді күшейте түседі.
Атқарылып жатқан әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени-бұқаралық жұмыстардың басты мақсаты - Елбасымыз Н.Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауынан туындайтын міндеттерді жүзеге асыру.
Осы міндеттерді орындау бағытында біршама жұмыстар жүргізілді. 2015 жылы атқарылған жұмыстардың толық есебі қалалық «Сарыарқа» және «Жезказганский вестник» газеттерінде ағымдағы жылдың 22 қаңтарында жарияланған болатын. Көпшіліктеріңіз онымен оқып, танысқан боларсыздар. Атақты, батыр ағамыз Бауыржан Момышұлы «Әкім үшін ең үлкен сынақ – халық алдында берген есебі» деген екен. Ендеше бүгінгі кездесуімде, 2015 жылы нақты атқарылған жұмыстарға тоқталып, өздеріңіздің берген бағаларыңызға ие болу.
Құрметті жезқазғандықтар, рұқсат етсеңіздер уақытты үнемдеу мақсатында есебімді ары қарай ресми тілде жалғастырсам деп ұсыныс білдіремін. Қабыл алсаңыздар, үлкен рахмет!

Дорогие жезказганцы!

Для достижения задач, поставленных Президентом, в нашем городе имеется достаточный потенциал, и об этом свидетельствуют итоги прошедшего 2015 года.
Работа городского акимата была направлена на развитие основных отраслей экономики города путём реализации задач, озвученных в Послании Президента народу Казахстана.
В этом важнейшем политическом документе обозначена новая парадигма задач, цель которых – создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда.
От благосостояния народа зависит дальнейшее развитие нашей страны и нашего города, что в свою очередь достигается за счёт ряда показателей, на которых я далее остановлюсь подробно.
Обобщая результаты годовой работы в прошедшем 2015 году, следует отметить сохранение положительной динамики развития.
Город Жезказган характеризуется устойчивой экономикой, развитой промышленностью, развивающимся малым и средним бизнесом и социальной сферой.
За истекший период промышленными предприятиями города произведено продукции на 196,1 млрд. тенге.
Инвестировано в основной капитал 10,7млрд.тенге.
В отчетном периоде продолжена реализация государственных и отраслевых программ с объемом финансирования 4,8млрд.тенге, создано свыше 460 рабочих мест.
С начало текущего года экономическая активность во многом обеспечена благодаря проектам Карты индустриализации.
С начало реализации первойпятилетки Карты Индустриализации за 2010-2014 годызапущено 4 проекта общей стоимостью 2,3 млрд.тенге, в них создано 358 рабочих мест. Все эти проекты стабильно работают и перевыполняют ежегодные плановые мощности.
В Карту индустриализации II пятилетки на 2015-2019 годы включены 3 инвестиционных проекта, общей стоимостью 1 млрд.418,4 млн.тенге с созданием до 100 рабочих мест.
Из них проект «Строительство цеха по производству специализированных продуктов питания» ТОО «Компания BAYAN» запущен 28 декабря 2015 года. Проектная мощность составляет 48 тонн творожной продукции в год, вложено 434,8 млн.тенге инвестиций, создано 12 рабочих мест.
Запуск двух других проектов: «Строительство опытно-промышленного участка гидрометаллургической переработки чернового медного концентрата» ТОО «Корпорация «Казахмыс» и «Строительство кондитерского цеха с кафетерием и магазином» ИП Ажиев Н.Т. планируется внедрить в текущем 2016 году.
Я убеждён, что это не предел.
Работа по привлечению новых проектов должна стать еще более активной, реализация новых проектов, позволит повысить эффективность использования имеющихся в городе ресурсов и будет способствовать скорейшему улучшению уровня жизни. В долгосрочной перспективе, реализация наших планов позволит увеличить объем промышленного производства.
Согласно поручениям Главы государства, мы должны добиться, чтобы малый и средний бизнес стал основой экономики и её движущей силой.
Для развития предпринимательского сектора в городе создана обширная инфраструктура поддержки бизнеса, которая включает в себя финансовые институты (банки второго уровня, микрокредитные организации) и филиалНациональной Палаты предпринимателей по Карагандинской области.
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, позволила выполнить основные показатели этого сектора экономики. Количество действующих субъектов малого предпринимательства по городу увеличилось и составило более 4 тысяч, численность занятых в данной сфере также увеличилась и составила 13,8 тысяч человек.
Все это говорит о том, что Жезказганскиепредприниматели активно трудятся не только на местном уровне, но и используют все возможные государственные программы, для работы и с внешнеэкономической деятельностью.
По итогам отчетного периода объем розничного товарооборота составил 25,9 млрд.тенге.
Эффективныминструментом развития предпринимательства стала Единая Программа «Дорожная карта бизнеса- 2020», по которой финансовую поддержку получили 35 проектов, с сохранением 297 рабочих мест и созданием новых 160 рабочих мест.
Нефинансовыми мерами за весь период реализации программы охвачено 450 предпринимателей, в том числе в 2015годуболее 130 предпринимателей.
Мощным стимулом для поддержки малого и среднего бизнеса стала инициатива Главы государства о выделении средств из Национального фонда на поддержку предприятий обрабатывающего сектора. В рамках которого профинансировано 5 проектов на сумму 202,2 млн. тенге.
Благодаря мерам государственной поддержки увеличен объем выпускаемой продукции, работ и услуг на 15,3 % к 2014 году, и обеспечен рост поступлений платежей в бюджет на 53 млн. тенге.
Еще одним важным направлением своего Послания Глава Государства отметил важность проведения масштабной приватизации и легализации имущества.
Это дает возможность для развития малого и среднего бизнеса, и создания новых рабочих мест.
В этой связи была начата приватизация субъектов квазигосударственного сектора, в рамках Комплексного плана приватизации по городу Жезказган на 2015-2016 годы включено 3 юридических лица.
В рамках второй волны приватизации по городу Жезказган включены 6 объектов коммунальной собственности села Малшыбай, из них 3 объекта продано, дополнительно от продажи объектов в бюджет города поступило 997,5 тыс. тенге.
За отчетный период легализован 41 объект общей стоимостью 181,9 млн.тенге. В 2016 году продолжится работа в данном направлении.
Неплохие результаты достигнуты в сельском хозяйстве, где в отчетном году объем валовой продукции составил 2млрд. 265,6млн.тенге, что на 17 % больше соответствующего периода прошлого года.
В целях обеспечения горожан продуктами питания проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В 2015 году проведено 52 продовольственные ярмарки с участием товаропроизводителей Жанааркинского, Улытауского районов, трех сельских округов города и оптовых предприятий города, реализовано продукции на 357 млн.тенге.
Рост экономики, увеличение доходов и потребления, позитивно отражается и на бюджете.
Стабильная работа промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса обеспечили перевыполнение доходной части бюджета города на 0,9 %.
В бюджет города поступило 7,1млрд.тенге, в том числе целевые трансферты составили 1,5 млрд.тенге.
Расходная часть городского бюджета, с учетом выделенных трансфертовсложилась в объеме 6,9 млрд. тенге.
В приоритетном порядке осуществлялось финансирование социальной сферы, на эти цели было направлено 3,8 млрд. тенге, на строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства свыше 970 млн. тенге.
Не смотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в Жезказгане будет продолжена реализация государственных и социальных программ.
Городской бюджет 2016 года утвержден в сумме 7,8 млрд. тенге.
Основная доля расходов предусмотрена на социальную сферу 48% и бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 3,1млрд.тенге, что составляет 51 % от общей суммы поступлений без учета целевых трансфертов.
С 1 января 2016 года внедрена новая модель оплаты труда гражданских служащих, запланировано повышение заработной платы работникам здравоохранения в среднем до 28 процентов, образования до 29 процентов, социальной защиты до 40 процентов и государственным служащим корпуса «Б» на 30 процентов.
Наряду с этим, государство увеличило многие социальные выплаты. В текущем году планируется обеспечить 25-ти% повышение размеров социальных пособий по инвалидности и утере кормильца, а также стипендий, предусмотрена индексация солидарной пенсии с опережением уровня инфляции на 2 процента.
Позитивные тенденции в развитии экономики позволили активизировать и социальную политику, что способствовало росту жизненного уровня населения города.
Ежегодно отмечается, и рост среднемесячной заработной платы на 2,9 %, что в целом позитивно отражается на численности населения нашего города, которое в последние годы увеличивается, по состоянию на 1 января 2016 года численность населения составило 90 458 человек, что на 1,2 % больше уровня прошло 2015 года.

Уважаемые земляки!
Как вы знаете, одним из основных аспектов является занятость казахстанцев.
В минувшем году трудоустроено 1780 человек, в общественных работахприняли участие 578 человек, 128 безработныхпрошли обучение по профподготовкеи переподготовке,численность безработных уменьшилась и составила 221 человек, из них 21 человек жители сельской местности.
Большое внимание уделяется поддержке молодых специалистов, прибывших для работы и проживания в сельскую местность, за счет средств городского бюджета трем работникам ветеринарии и одному работнику образования была произведена выплата подъемного пособия по 138,7 тыс.тенге, на общую сумму 555 тыс.тенге.
В 2016 году продолжится работа по поддержке специалистов, за счет средств республиканского бюджета четырем работникам ветеринарии предусмотрены бюджетные кредиты на приобретение жилья по 3,2 млн.тенге на общую сумму 12,7млн.тенге.
Регулирование ситуации на рынке труда проводилось в рамках «Дорожной карты занятости 2020».
В прошлом году по первому направлению программы за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтирована станция скорой помощи города на 46,8 млн.тенге.
В рамках второго направления8 человек получили микрокредиты, что позволило 6 начинающим предпринимателям открыть свое дело и 2 предпринимателям расширить свой бизнес, что способствовало созданию новых рабочих мест.
По третьему направлениюобучено 28 человек, на социальные рабочие места направлены 34 безработных,по молодежной практике трудоустроено 36 человек.
За период реализации «Дорожной карты занятости 2020» трудоустроено 2310 человек, в том числе на постоянные рабочие места 1676 человек.
Повышение качества уровня жизни людей с ограниченными возможностями остается в числе главных приоритетов.
В текущем году продолжится реализация социального заказа для центра дневного пребывания детей с ограниченными возможностями «Аялыалақан» и проекта «Инватакси» для перевозки инвалидов- колясочников.
При активной поддержке депутатов городского маслихата ежегодно направляются средства на оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан.
Празднование знаковых и профессиональных праздников – является также развитием социально-культурной сферы города. Так, к празднику Победы в Великой Отечественной Войне выплачено 44,9 млн.тенге, 1066 участникам ВОВ, приравненным к инвалидам участникам войны и труженикам тыла.
В целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны для отслеживания их состояния здоровья 14 ветеранам были выделены специальные сотовые телефоны «тревожные кнопки».
Благодаря поддержки представителей малого и среднего бизнеса оказана материальная и натуральная помощь малоимущим семьям, членам их семей, инвалидам, одиноким пенсионерам и ветеранам войны на общую сумму 5,1 млн.тенге.
Современные преобразования в стране, открытость общества, его быстрая информатизация и динамичность кардинально изменили требования к образованию.
Успешность функционирования системы образования во многом обусловлена социальной направленностью бюджета города.
В прошлом 2015 году в сфере образования освоено 3,3 млрд. тенге, в том числе за счет трансфертов республиканского бюджета 857,5 млн.тенге.
Приоритетное внимание было уделено сокращению дефицита детских дошкольных учреждений. За счет открытия 2-х дополнительных групп в существующих детских садах охват дошкольным образованием составил 67,9%.
За счет оптимизации помещений в 9-ти детских дошкольных организацияхпринятых от Корпорации Казахмыс, в сентябре текущего года планируем открыть еще 6 дополнительных групп на 150 мест, при этом охват детей дошкольным обучением и воспитанием достигнет 82%.
В текущем году за счет средств республиканского бюджета завершается строительство нового детского сада на 320 мест,это позволит решить вопрос охвата детей с 2 лет дошкольным воспитанием и обучением на 90% к 2017 году.
Для обеспечения доступности и улучшения качества образования продолжено укрепление материально-технической базы организаций образования города.
В 2015 году из городского бюджета на материально- техническое оснащение детских дошкольных учреждений выделено 2,9 млн.тенге на приобретение 7 приборов учета тепла и холодной воды, на 5,5млн.тенге отремонтирована кровля в детском саду №9,на 1,8млн.тенге отремонтированы сантехнические сети в подвале детского сада №10.
Большуюподдержку оказала Программа «Развитие моногородов». В рамках, которой в прошлом году произведен капитальный ремонт зданий средних школ № 24 и 26 на общую сумму 154,4 млн.тенге.
В 2016 году за счет средств городского бюджета запланирован текущий ремонт кровли СШ №13 и детских садов №1,10.
Немаловажным аспектом доступности образования является и социальная поддержка учащихся.
В 2015 году из городского бюджета в Фонд всеобуча направлено 61,8млн.тенге.Это позволило обеспечить школьников из малообеспеченных семей в течение учебного года полноценным и витаминизированным питанием, провести оздоровление в летнее время. Обеспечен льготный проезд 1447учащихся на общественном транспорте и организован подвоз 123школьников, проживающих в пос.Геологический к месту учебы.
В целях повышения престижа профессии педагогов модернизирована система по совершенствованию повышения квалификации педагогов с учетом лучшего мирового опыта. Так, 158 учителей прошли уровневые курсы нового формата по программе, разработанной Центром педагогического мастерства и Факультетом образования Университета Кембриджа в городах Алматы и Караганды.
58 учителей были награждены грамотами и дипломами областного, республиканского и международного уровня за качественную организацию учебно-воспитательного процесса.
Что послужило позитивным показателем при прохождении единого национального тестирования наших учащихся. По итогам ЕНТ средний балл по городу составил 81,69 балла, что на 4,4 баллавыше 2014 года, и на 2,04 балла выше областного показателя.
Приобщение населения к массовым занятиям спортом, навыкам здорового образа жизни проводится через различные спортивные мероприятия.
Так, существенно увеличилось количество проводимых спортивно – массовых мероприятий. Проведено 98 мероприятий, что на 68% больше показателя 2014 года, в них приняло участие более 22 тысяч человек,в текущем 2016 году планируется провести 114 мероприятий с охватом 22,6тыс. человек.
Свои положительные результаты также дала работа, проводимая в городе по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни.
Значительно увеличилось количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, их количество составило 25 312 человек.
Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации.
Анализ развития любого государства обязательно включает в себя оценку здоровья населения, которое напрямую зависит от экономического благополучия.
В рамках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения в течение года продолжалось внедрение международных программ, современных технологий диагностики и лечения,усовершенствовано и унифицировано материально-техническое оснащение.
Оснащенность медицинской техникой и изделиями медицинского назначения в государственных медицинских организацияхпревышает средне областной показатель на 13 процентных пункта.
В рамках реализации «Дорожная карта занятости2020» в 2015 году проведен капитальный ремонт отделения скорой помощи государственной поликлиники на 49 млн. тенге.
Для повышения доступности и качества оказания медицинских услуг в целях поддержки социально-уязвимых слоев населения в медицинских организациях города были открыты социальные аптеки по низким ценам на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.
В комплексе вся эта работа позволила получить положительные результаты.
Отмечается снижениезаболеваемости туберкулезом к уровню 2014 года на 7,8%. Ежегодно лица страдающие туберкулезом обеспечиваются социальной поддержкой, на эти цели в 2015году выделено 1,1 млн.тенге. В течение ряда лет в нашем городе не зарегистрирована материнская смертность.Национальная скрининговая система позволяет выявлять и предотвращать заболевания на ранних стадиях. Благодаря этому, удалось снизить смертность от злокачественных новообразований на 9,4%.
Для обеспечения доступности жителям города, обследований и лечения с применением современной аппаратуры, используются различные механизмы, в частности, принцип государственно-частного партнерства, благодаря которому в 2016 году планируется открытие кабинета магнитно-резонансной томографии на базе КГП «Центральная больница г. Жезказган» на 228 млн. тенге.
В 1 квартале текущего года откроется кабинет ультразвукового исследования экспертного класса в КГП «Перинатальный центр г. Жезказган» для выявления врожденных пороков развития у плода.
С марта текущего года начнет функционировать кабинет офтальмологий в Центральной больнице города для проведения диагностических исследований на выявление глазных болезней.
Внедрение новых технологии в сфере здравоохранения являются замечательным подарком для всех жезказганцев и несомненно покажет положительный эффект в улучшении здоровья населения!

Уважаемые жезказганцы!
Сегодня развитие культуры и культурного потенциала входит в число важнейших приоритетов развития многих народов и государств мира. По поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в республике разработана Концепция культурной политики.
Прошедший 2015 год ознаменован юбилейными датами: 550 – летием образования Казахского ханства, 70-летием Великой Победы, 20 – летием Конституции Республики Казахстан, 20-летием Ассамблеи народа Казахстана.
В течение 2015 года учреждениями культуры города проведено 1712 культурно-досуговых мероприятий, было показано 183 спектакля, репертуар Жезказганского театра пополнился 6-ю новыми спектаклями, в том числе в рамках 550-летия Казахского ханства поставлены 2 исторические драмы: С.Тұрғынбекұлы «Кейкі батыр» и К.Абдрахман «Кетбұқа».
Ежегодно за счет городского бюджета обновляется материально-техническая база учреждений культуры.В 2015 году книжный фонд библиотеки пополнился на 5390 экземпляров книг на сумму 4,2 млн.тенге, организована подписка на периодические издания в количестве 620 экземпляров на 2,7млн.тенге,количество читателей увеличилось и составило 18097 человек. Все библиотеки подключены к сети Интернет, работает малый Интернет зал.
В городе проводится целенаправленная работа по языковой политике. Расширяется сеть курсов обучения казахскому языку в организациях всех форм собственности. В целях укрепления статуса государственного языка проводятся семинары, конкурсы, мероприятия среди разновозрастной категории населения.В учебно-методическом центре «Тілтану» функционируют 10 групп по обучению государственного языка с количеством слушателей 134, по обучению английского языка7 групп, которые посещает 91 слушатель.
В течение целого ряда лет в городе сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация. Жители города принимают активное участие во всех общественно-значимых мероприятиях, решении конструктивных вопросов развития города.
Пропагандистская работа, повышение правовой грамотности населения является необходимым и обязательным условием успешной реализации программы социальной модернизации. По разъяснению Послания Главы государства народу Казахстана: «НұрлыЖол – путь в будущее» от 11 ноября 2014 года и Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ, а также программных документов, государственных и отраслевых программ проведено более 50 встреч с охватом населения около 20 тыс. человек.
Опыт последних лет показывает, что все намеченное выполнимо. Цели можно достичь, если в обществе мир, согласие и безопасность.
Только слаженность нашей работы, законопослушность, терпимость может быть гарантом стабильности в обществе и эффективно противостоять беспорядку и правонарушениям.
Согласно поручению Главы государства необходимо следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку, бороться с малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем.
Это дело не только правоохранительных органов, но и нас всех.По основным статьям, имеющим профилактическое значение, мы достигли положительных результатов.
Так, за 12 месяцев 2015 года по принципу нулевой терпимости было выявлено 5042 административных правонарушений, привлечено к административной ответственности 4 397 нарушителей.
Увеличилась раскрываемость уголовных правонарушений по тяжким и особо тяжким преступлениям на 10 процентных пункта.
Для предотвращения криминогенной обстановки в городебыли освещены 5 дворовых территорий города и установлено 68 опор освещения со светодиодными энергосберегающими светильниками по улице Улытауская.
Во исполнение Плана нации: «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ»,в целях повышения ответственности акимов регионов в вопросах обеспечения правопорядка с 1 января 2016 года создана местная полицейская служба, которая будет состоять из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульной полиции, природоохранной полиции, приемников-распределителей и специальных приемников и входить в единую систему органов внутренних дел.
Безопасность, как залог стабильности, должна стать девизом, неотъемлемой частью сознания всех горожан. Тогда мы сможем сохранить достигнутое и добиться еще больших результатов.
Поэтому воспитательная работа и молодежная политика должна вестись именно в таком духе. Это будет одной из наших главных задач.
В рамках реализации государственной молодежной политики проведено более 60 общегородских мероприятий, в них приняли участие свыше10тыс. молодежи.
В целях активизации молодежных движении и воспитании молодых лидеров, в 2015 году впервые было создано молодежное движение «Жаркынболашак». Активистами молодежного движения проведены более 20-ти ярких мероприятии. В целях организации досуга молодежи в текущем году планируется открытие молодежного театра, который будет способствовать выявлению новых талантов.
В целях профилактики религиозного экстремизма создан «Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношении города Жезказган».
В трудовых коллективах и учреждениях образованиябыли проведены 5 семинаров, 4 круглых стола, и 78 встреч по противодействию религиозному экстремизму с участием городских имамов с охватом 9000 человек.
В центре функционирует «Телефон доверия», куда может обратиться любой желающий или пострадавший от действия псевдорелигиозных сект.
В целях осуществления эффективной, адресной работы с приверженцами радикальной идеологии были развернуты целевые, контрпропагандисткие мероприятия.Работу по данному проекту осуществлял общественный фонд «Информационно-пропагандисткий и реабилитационный центр «Акниет», имеющий определенный опыт работы в данной сфере.
Специалистами общественного фонда впервые в жезказганском регионе были проведены два социологических исследования. Результаты которого свидетельствуют об улучшении информационно-пропагандистской работы среди населения. Так, большинство (71,6%) респондентов выставили положительные оценки, считая что данная работа проводится в целом эффективно.
Не секрет, что во многом качество жизни людей определяется состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Эта одна из самых сложных сфер в жизнедеятельности любого города.
Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 годов проведена согласно графику в полном объеме и в установленный срок.
Одним из немаловажных вопросовостаетсяобеспечение жильемнаселениягорода.
В очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоит 1884 граждан.
За счет всех источников финансирования в 2015 году введено в эксплуатацию 8,8 тыс.кв.м.жилья.
Для обеспечения жильем молодых семей приобретено 15 квартир в доме по ул.Байконурова 123 «а».
В 2015 году на продолжение строительства 5-этажного 28-квартирного жилого дома по ул. Гагарина 70/1 из республиканского бюджета выделено 14 млн. тенге.
Ввод в эксплуатацию 5-этажного 28-квартирного жилого дома по ул.Гагарина, 70/2 запланирован в 2016 году, за счет средств городского бюджета на 637 тыс.тенге в 2015 году разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории данного жилого дома с общей сметной стоимостью 18,4 млн.тенге.
Для дальнейшего перспективного строительства объектов жилья и соцкультбыта разработан и утвержден «Проект детальной планировки микрорайонов многоэтажной застройки» на вновь застраиваемую территорию Западного жилого района площадью 300 га.
Для развития и благоустройства существующей части города начата разработка «Проекта детальной планировки жилого района г.Жезказган» с занимаемой территорией 500 га., которая завершится в текущем году.
Одной из хороших новостей 2015 года является утверждение нового генерального плана города на проектный период 2030 год с расчетной численностью населения 98,6 тыс. человек.
Негативными факторами развития сферы водоснабжения является высокий износ их сетей (74 -80%).
Вопрос обеспечения жителей города качественной питьевой водой является важнейшей и приоритетной задачей местных органов власти.
В целях улучшения водоснабжения жителей микрорайонов Костангельды и Бекболатсай в 2015 году за счет средств республиканского и областного бюджетареконструированы25,2км магистральных сетей водопровода.За счет средств ТОО «Корпорация Казахмыс» на 1,3 млрд.тенге завершена реконструкция напорной части Уйтас-Айдосского водовода протяженностью 13 км. (проводятся работы по сборке узлов внутри камер. АО «ПТВС» создается рабочая комиссия по приемке объектов).
При выделении средств продолжится строительство Эскулинского водовода.
Реализация запланированных мероприятий позволит снизить износ водопроводных сетей с 80 % до 75% и решить проблему качественного водоснабжения.
В минувшем году на мероприятия по благоустройству, озеленению, освещению и санитарной очистке города направлено более 300 млн. тенге бюджетных средств.
Для создания комфортных условий жизни населения в 2015 году завершены работы по благоустройству парка «Наурыз»,на площади Алаша установлена стела Независимости со скульптурными композициями, в текущем году продолжится благоустройство территории.
Активное участие в развитии города принимает ведущее предприятие города ТОО «Корпорация «Казахмыс» оказывая безвозмездную помощь в проведении общегородских мероприятий и решении общегородских задач.
В прошлом 2015 году за счет собственных средств корпорациибыл проведен капитальный ремонт аллеи Славы на 3,4 млн. тенге, в текущем 2016 году продолжится работа по восстановлению аллеи Славы за счет средств городского бюджета на 6 млн. тенге.
Для дальнейшего сохранения и развития зеленого фонда работниками корпорации в 2015 году высажено 4811 саженцев на 6,6 га территории побережья Кенгирского водохранилища города. Всего на 2016-2019 годы планируется посадить 48 тыс. саженцев.
В рамках программы развития моногородоввосстановлено 23,8 км поливочных сетей на 78,1 млн.тенге, что даст возможность улучшить состояние зеленых насаждений центральных улиц города.
Немаловажную роль в общем виде города, играет и ночной облик города, включающий в себя освещение придорожной части улиц и общественно значимых мест.
На освещение улиц города в 2015 году выделено 66,2 млн. тенге, установлено 68 опор освещения со светодиодными энергосберегающими светильниками внутри 5-ти дворов города и по улице Улытауская, что позволило увеличить долю освещенности территории города на 1,2%.
В текущем году будет продолжена работа по восстановлению дворового и уличного освещения.
Приоритетным направлением является увеличение сети автомобильных дорог и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры.
В 2015 году отремонтировано 35,4тыс.кв.м. внутригородских автодорог, на что из бюджета было выделено более 118млн.тенге, что позволило улучшить состояние автомобильных дорог города.
В 2016 году по программе развития моногородов за счет средств областного бюджета на 91 млн.тенге предусмотрена реконструкция аварийного путепровода №3(путепровод расположенный после поворота на г. Караганда).
Кроме того, в текущем году на средний ремонт дорог участка «Жезказган - Караганда» (20 км) из республиканского бюджета выделено 150 млн. тенге, на средний ремонт 15 км.автомобильной дороги «Сатпаев - Малшыбай», из областного - 131,5 млн. тенге

В рамках политики энергосбережения установлено 444 штук общедомовых приборов учета тепловой энергий, 414 штук общедомовых приборов учета холодной воды.
Состояние жилого фонда характеризуется высоким процентом износа, поэтому в городе будет продолжена реализация мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.В 2016 году при выделении средств из республиканского бюджета на сумму 41,1 млн.теге будет проведен капитальный ремонт 4-х многоэтажных домов.(Абая 81а, Абая 44, Омарова 18, Гагарина 82 (лифт и кровля).
Большое внимание уделяется развитию сельских населенных пунктов.
В рамках развития регионов освоено2,5 млн.тенге, в селе Кенгирна станцияхТеректы,Туйемойнак и Корганбайауылы установлены 3 детские игровые площадки. В селе Талапотремонтировано 166,5 кв.кмвнутрипоселковых дорог, в селе Малшыбайустановлено металлическое ограждение возле здания акимата.
Реализация проектов осуществлялась в селах со средним экономическим потенциалом в рамках финансовой поддержки местного самоуправления.
В 2015 году трем сельским акиматам: Кенгир, Талап и Малшыбай по 4 видам налогов выделены трансферты органам местного самоуправления в общей сумме 1606 тыс.тенге, в 2016году по 6 видам запланировано 1707 тыс.тенге.
Акимы сел путем сходов местного населения, принимают решения по направлению средств и отбору проектов, исходя из первоочередности и актуальности.
Не маловажное значение для развития региона в целом, имеет Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012-2020 гг. (далее – План).
По городу Жезказган запланировано 46 мероприятий на сумму 261,4млрд.тенге,из которых на сегодняшний день исполнено 12 пунктов, остальные пункты Плана – на стадии исполнения.
С начала реализации комплексного плана освоено 17,7млрд.тенге(РБ-1,5млрд.тенге, МБ483,1млн.тенге, ВС-15,7млрд.тенге), в 2015 году освоено 2,6 млрд. тенге, (в том числе Р.Б. -295,4млн.тенге, МБ 77,5 млн.тенге, ВС - 2,3млрд.тенге).
Так, по расширению минерально-сырьевой базы в 2014 году АО Национальной государственной компанией «Казгеология» на 155,7 млн.тенге проведен сбор, анализ и обобщение имеющихся фондовых геолого-геофизических материалов по Жезказганскому меднорудному району, определены границы изучаемой территории и уточнены границы геологических объектов. В 2016 году продолжатся поисково-оценочные работы.
За счет собственных средств ТОО «Корпорация «Казахмыс» проводится вовлечение во вторичную переработку техногенных минеральных образований.
В рамках индустриально-инновационного развития ТОО «Корпорация «Казахмыс» разработан поэтапный план мероприятий по разработке гидро-металургической технологии переработки бедных руд Жезказганского региона. Стоимость проекта 850 млн. тенге с созданием до 65 рабочих мест.
В августе 2015 года введен в эксплуатацию опытный промышленный участок (ОПУ) в составе проектируемого опытного гидрометаллургического завода на ЖМЗ ТОО «KazakhmysSmelting», где был получен опытный образец продукции.
В октябре 2015года на ОПУ специалистами ТОО «КазГидроМедь» совместно с работниками ЖМЗ ТОО «КазахмысСмэлтинг» были проведены опытно – промышленные испытания по гидрометаллургической переработке (азотнокислое выщелачивание) кондиционного и чернового медного концентратов.
В связи с внесением корректировки в технологическую схему план график реализации проекта изменен, срок запуска проекта определен на декабрь 2016 года.
По индустриально – инновационному развитию в августе месяце 2015 года введен проект «Организация производства колодезных колец различного диаметра, стеновых и фундаментных блоков, пустотных плит перекрытий» ТОО «Самга» стоимостью 35 млн.тенге, создано 12 рабочих мест.
В 2016 году запланирован запуск проекта «Организация производства запасных частей для горнорудных предприятий по Республике Казахстан и за его пределами» ТОО "Mustangservice 2030" стоимостью 107 млн.тенге, с созданием 49 рабочих мест.
Дальнейшее развитие системы централизованного теплоснабжения г.Жезказганбудет осуществляться на базе существующей Жезказганской ТЭЦ-1, строительства новой Жезказганской ТЭЦ-2 и модернизации магистральных тепловых сетей.
Для реализации проекта строительства новой Жезказганской ТЭЦ-2 был привлечен иностранный инвестор в лице филиала ООО «ХайюаньКаржы-Казахстан», «Синьцзянская Компания энергооборудования «ХАЙЮАНЬ» при «Китайская Судостроительная промышленная Корпорация» в Республике Казахстан г.Астана.В этой связи акиматом города решен вопрос выбора земельного участка по строительству теплоэлектроцентрали, в текущем году данная работа продолжится.
По реконструкции тепловых ихозяйственно-питьевых очистных сооружений разработана проектно-сметная документация, имеется госэкспертиза по 1 этапу,реализация проектов внесена в программу "Нурлыжол",при выделении средств будут начаты строительно-монтажные работы.
По реконструкции системы водоснабжения и магистрального водовода села Талапразработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы, при выделении средств будут начаты строительно-монтажные работы.
По строительству водозабора на Кожамсеитском месторождении подземных вод для водоснабжения города Жезказган планируется внесение изменений в технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация с экспертизой будет получено в декабре 2016 года.
По реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города Жезказгана не получено заключение госэкспертизы на разработанную технико-экономическое обоснование, в связи с этим задерживается разработка ПСД, и в настоящее время ведутся судебные процедуры, реализация проекта перенесена на 2017-2020 год.
По реконструкции системы водоотведения города Жезказган ТОО «Геодезия-ПВ» г.Павлодар разработана ПСД, получение заключения госэкспертизы запланировано в июле 2016 года.
Реконструкция системы водоотведения в с.Кенгирзапланировано в 2016 году при выделении средств.
Технико-экономическое обоснование по строительству системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы в городеразработано,получено положительное заключение госэкспертизы, завершение разработки ПСД запланировано в 2016 году при выделении средств.

В перспективе социально-экономическое развитие города будет опираться на реализацию мероприятий в рамках государственных, отраслевых программ и Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2020 годы.

Основным приоритетом реализации запланированных мероприятий будет являться укрепление социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан нашего города.
Реализация запланированных мероприятий, позволит вбудущем, разработать новые перспективные объекты недропользования и, как результат, динамично развивать регион, будет создано более 3900 рабочих мест, дополнительно в бюджет города поступит более 300 млн.тенге,вырастет объем промышленного производства, производительность труда и увеличится доля казахстанского содержания.
Наш регион обладает большим потенциалом, поэтому еще очень многое предстоит сделать.

Уважаемые горожане, Я представил вашему вниманию отчет за прошлый год и задачи, стоящие в этом году.Однако наша с вами встреча помимо отчета предполагает и диалог. Уверен, что сегодняшние ваши высказывания, идеи, советы существенно дополнят наши планы. Ведь в конечном итоге, они все должны быть направлены на дальнейшее процветание нашего города.

Құрметті жиналған қауым!
Бүгінгі есебімде негізгі деген мәселелерге тоқталып, өттім. Атқарылған жұмыстарда Жезқазған халқының барлықтарының үлесі бар деп санаймын.
2016 жылға алға қойған міндеттер мен тапсырмалар күрделі. Жалпы 2016 жылы атқарылатын шаралар Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарының негізгі бағыттары мен «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: Өсім, рефорамалар, даму» Жолдауынан бастау алатын зор міндеттерді орындауға бағытталады.
Ел Президентінің, Үкіметтің, облыс әкімінің алға қойған міндеттерін аброймен орындауға бізде барша мүмкіндіктер бар. Сондықтан, Сіздермен бірге 2015 жылғы осы жеткен табыстарды еселей отырып, 2016 жылы да үлкен биіктерден көрінетінімізге сенім білдіремін!

Дата cоздания: 20 Июня 2016 09:34
Дата редактирования: 20 Июня 2016 09:35
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 2 сентября 2019
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Стратегия Казахстан 2050 Наша сила
Официальный сайт премьер министра Республики Казахстан
Полезные ссылки
Показать всю карту сайта