жоғары
ресми ақпараттық
порталы
Қарағанды 10°C
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңы cайттың ең маңызды бөлімдері
Виртуалдық қабылдау бөлмесі

Жаңалықтар

Назад
Әкімнің іс сапарлары
11 Желтоқсан 2006

IСКЕРЛIК БАЙЛАНЫС ДЕГЕН ОСЫ

7 желтоћсан кљнi облыс ќкiмi Н.Ныѕматулин мен «SILICIUM KAZAKHSTAH»
ЖШС бас директоры А.Сутягинский ?зара iскерлiк байланыс ж?нiндегi Меморандумѕа ћол ћойды.
Аталѕан фирма металлургиялыћ кремний ?ндiрiсiн шыѕару зауытын салу, сонымен бiрге «GOTA STANDART» жоѕары сапалы кварц концентратын жасаумен айналысатын фабрика тџрѕызу ж?нiндегi келiсiмге келiп отыр. Ќкiмдiк тарапынан оны уаћыт ?те Темiртау ћаласыныѓ Индустриалдыћ паркiнiѓ инвестициялыћ жоспарына енгiзу мќселесi ћарастырылѕан, сондай-аћ бџл нысандардыѓ к?лiк жќне инженерлiк инфраћџрылымныѓ ћџрылысын салуѕа ћолдау к?рсетедi. Мџныѓ љстiне осы ћџрылыстарды салуѕа жер б?лумен «Ћазына» тџраћты даму ћоры» АЋ-мен ?зара iскерлiк байланыс орнатуѕа жаѕдай жасайтын болды.
«SILICIUM KAZAKHSTAH» ЖШС ?з тарапынан ?ндiрiстiк ћуаты жылына 130,0 мыѓтонна болатын осы кќсiпорынды Џлытау ауданыныѓ Аћтас жќне Аћшоћы елдi мекенiнде 2007 жылдыѓ шiлде айында салып бiтiруге мiндеттеме алып отыр. Ал 2007 жылдыѓ соѓына дейiн Жездi кентiнде кварцтi байыту фабрикасын салып тастамаћ. С?йтiп, 2008 жылдыѓ шiлдесiнен бастап металлургиялыћ кремний шыѕаратын зауыт жџмыс iстейтiн болады. Ол алдаѕы кљндерi 25,0 мыѓ тонна ?нiм алуы тиiс деп кљтiлуде.
Егер техникалыћ-экономикалыћ есеп пен ѕылыми тџжырым к?ѓiлдегiдей болып жатса, серiктестiк Индустриалдыћ парк аумаѕынан жобалыћ ћуаты 2,0 мыѓ тонна болатын поликристалды кремний ?ндiру зауытын ашуды к?здеп отыр. Жќне аймаћтаѕы ауыл шаруашылыћ ћџрылымдарымен бiрлесе отырып бидайды жоѕары октанды «биоэтенолѕа» ?ѓдеу ж?нiндегi зауыт тџрѕызу ойы бар. Сонымен бiрге аталѕан кќсiп-орындарды салу мен ?ндiрiс жџмыстарына жергiлiктi тџрѕындарды неѕџрлым жџмыспен ћамту жобасын к?здеп отыр.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2 қыркүйек 2019
Қазақстан республикасы президентінің ресми сайты
Қазақстан 2050 Мәңгілік ел
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Пайдалы сілтемелер
Сайт картасы