жоғары
ресми ақпараттық
порталы
Қарағанды -7°C
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңы cайттың ең маңызды бөлімдері
Виртуалдық қабылдау бөлмесі

Жаңалықтар

Назад
Әкімнің іс сапарлары
11 Желтоқсан 2006

Т?ЛЕМДЕРДЕ IРКIЛIС БОЛМАЙДЫ

Келесi жылдыѓ 1 ћаѓтарынан бастап зейнеткерлер бџѕан дейiнгi алып келген зейнетаћыларын 8 % љстемемен алады. Сонан соѓ, жаѓа жылда зейнетаћы мен жќрдемаћылар дќлме-дќл уаћытта т?ленiп отырмаћ. Яѕни ќлеуметтiк маѓызды т?лемдерде iркiлiс болмайды.
Ћаѓтар айында зейнеткерлер екi мќрте — 2006 жылдыѓ желтоћсаны љшiн жќне жаѓа жылдыѓ ћаѓтары љшiн зейнетаћы алады. Желтоћсанныѓ зейнетаћысын ћаѓтардыѓ 3-15-i аралыѕында, ал ћаѓтардiкiн 16-25 ћаѓтар аралыѕында алуѕа болады.
Сонан соѓ, бџдан былай зейнеткерлерге тиiстi т?лемдер «Валют Транзит Банктiѓ» есеп-кассалыћ б?лiмшелерi арћылы берiлмейдi деген с?з бар. Мџны Зейнетаћы жќне жќрдемаћы т?леу ж?нiндегi мемлекеттiк орталыћтыѓ облыстыћ филиалы директорыныѓ орынбасары Зќуреш Молдаева да растап отыр.
Есеп айырысу екiншi деѓгейдегi басћа банктер арћылы жљргiзiлмек. Бiраћ та егер зейнеткер белгiлi бiр себеппен «Валют-Транзит Банктi» таѓдаса, ерiк ?зiнде. Басћа банктiѓ ћызметiне жљгiну ќркiмнiѓ ?з ћалауы бойынша жљргiзiледi.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2 қыркүйек 2019
Қазақстан республикасы президентінің ресми сайты
Қазақстан 2050 Мәңгілік ел
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Пайдалы сілтемелер
Сайт картасы