жоғары
ресми ақпараттық
порталы
Қарағанды 19°C
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңы cайттың ең маңызды бөлімдері
Виртуалдық қабылдау бөлмесі

Инновациялық кластерлерлерiн дамыту бойынша ғылыми-техникалық кеңес

Назад

№23/08 26 сәуiрінің 2013 жылғы Қарағанды облысы Әкiмшiлiгiнің қаулысы мен аймақтың инновациялық кластерлерiнің дамуына сәйкес ғылыми-техникалық кеңес құрылған.

Аймақтың инновациялық кластерлерiн дамыту бойымен ғылыми-техникалық кеңес - бұл - аймақтың дамуының жаңа тәсiлдемелерi және аймақтың негiзгi өнеркәсiп салаларындағы инновациялық кластерді қалыптастыратын мәселенi кеңесiп шешетiн орган.

Кеңес қызметінің мақсаты - аймақтың дамуына жаңа тәсiлдеменi қалыптастыру және Қарағанды облысының негiзгi өнеркәсiп салаларындағы инновациялық кластерлердi дамыту.

Кеңестiң негiзгi мақсаттары:

1) негiзгi ғылыми-техникалық бағыттарынанықтау,Қарағанды облысының негiзгi өнеркәсiп салаларындағы инновациялық кластерлержүйесіндамыту;

2 ) қосылған құнмен өндiрiстi жаңартуды, жаңа өнiмнiң шығаруына инновациялық кластерлер және тiрек технологиялардың қалыптастыруын келесi нысананы көздейтiн нүктелiк және мекен-жайлы қолдаумен бағытталған инновациялық жобалардың сараптамалық таңдауы.

3 ) тiрек технологиялар және инновациялық жобалардың қолдауының қаржы аспаптары бойымен ұсыныс әзiрлеу.

4 ) «ЭКСПО - 2017»мамандандырылған көрмеде одан әрi қатысу үшiн инновациялық жобалардың таңдалуы.

Жұмысшы мүше, кеңестiң жұмысы, материалдарды әзiрлеуiне жауапты, ЖШС «Технопарк Сары-Арка» болып табылады

Жобалардың таңдауының негiзгi белгілері:

- аймақтың индустриалды - инновациялық дамуы және негiзгi өнеркәсiп салаларының басым бағыттарға жобаның сәйкестiгi;

- ғылыми-техникалық жаңалық және жобаның орындалатындығы;

- жобаның коммерциялауының мүмкiндiгі.

Аймақтың инновациялық кластерлерiн дамыту жөнінде ғылыми-техникалық кеңес жайындағы мәселелерді қарау үшiнКеңес жұмысшы мүшеге яғни - ЖШС «Технопарк Сары-Арка» өндірісіне келу керек, мекенжай: Қарағанды қаласы.Құрылысшылар данғылы 4.немесе телефон бойынша: 400-960, соныменбiргеэлектрондық почтамен: info@tpsa.kz.

Аймақтың инновациялық кластерлерiн дамыту бойымен ғылыми-техникалық кеңестiң белсендiлiгi туралы.

2013 жылы 14 мамырдаҚарағанды облысы Әкімінің Б.Т.Әбдiшевтiң бірінші ғылыми-техникалық кеңесінің мәжiлiсi өткізілді.

Ғылыми-техникалықкеңестiңбiрiншiмәжiлiсiндеаймақтыңинновациялықкластерлерiн дамытубойымен - Қарағандыоблысыныңнегiзгiөнеркәсiпсалаларындағыинновациялықкластерлерiкөрсетілген:

БАСЫМ САЛАЛАР

БАСЫМ БАҒЫТЫ

Көмiрөнеркәсiбі

Ø Көмiрдi байыту және жоғары сапалы энергетикалық көмiр қортпасының өндiрiсi;

Ø Көмiрдiңтаңдаулыөртеу технологиясы;

Ø Өнеркәсiптiк өндiру және метан газының кәдеге жаратуы.

Қара металлургия

Ø Балқымалардыңжаңатүрлерiнөндiру;

Ø Металлургиялықөндiрiстердiңқайтабөлiсулерiнжоғарылату;

Түстi металлургия

Ø Cинерго-активациялық жәнеметалды бар кендер және техногендiк минералдық түзiлiмдердi сөндiру.

Химия өнеркәсiбі

Ø Нәзiкорганикалықсинтездiңхимиясыжәнеполимерлер;

Ø Өнеркәсiптiк химия;

Ø Фармация.

Машина жасау

Ø Тау-шахталықжәнебайытужаңаөңдірісжабдығынжасау;

Ø Цифрлықтехнологиялардыжәнеөтедәлқұюды дамыту;

Ø Еңқаттыыстыққатөзiмдiматериалдардыжасау.

Құрылысматериалдар өндiрiсі

Ø Металлургиялық техногендi қалдықтар, олардың қолдануынан клинкерсіз тұтастырғыштар және оларды құрғақ қоспалар жол құрылысында колдану

Ауылшаруашылықшаруашылық

Ø Өнiмдердiң,астықтыңТереңөңдеуiжәнеалуы;

Ø Ауылшаруашылықжануаржәнебалықтарбарлықтүрлерүшiнжемдержәнежемқосымшаларыныңөндiрiсi.

Энергетика

Ø Баламалықуаткөздерiнiңдамуы.

Келесiжобалардықарапшығамыз:

Жоба «Бүркiт» пойызбен шапшаң темiр жол».

Мәлiмдеушi– Болотник С.А.

Жоба Қазақстанның бас көлiк артериясын өзгертiп және қалалардың арасындағы жолаушы ағынды айтарлықтай үлкейтуге түбегейлi мүмкiндiк бередi.Жобаның тақырыбы ЭКСПО- 2017 шеңберiнде өзектi баламалы энергияға ауысудың әлемдiк үрдiсi болып табылады.

Жолда уақыттың жиырылуы.

- Астана, Қарағанды, Балқаш, Алматы қалаларының арасындағы жолаушылар ағынының маңызды үлкеюi;

- Экономика аймағындағытуристтiксаланыкөтеру;

- Шетел инвесторларын тарту;

- Әлпет және Қазақстандық темiр жолдар имиджінің кейпiн өзгерту;

- Қазақстанның жаңа, динамикалық нышанының алдын алу.

Жоба «Баламалы энергия зерттеулерінiңорталығы «Bionica».

Мәлiмдеушi – Болотник С.А.

Жобаныңөзектiлiгi:Жобаәсiресетақырып ЭКСПО- 2017 шеңберiндеөзектi мәселе. Орталық/конференция, орталық/лектори тығыздағыш көрме/павильон бүкiләлемдiк көрменiң өткiзуiне уақытша жұмыс iстейдi, бiрақ негiзгi оның белсендiлiгi тек қана ЭКСПО-ның аяқтауынан кейiн басталады.

Жобаның мақсаттары:

- Қазақстан Республикасында ғылым деңгейiнiң жоғарылауы;

- зияткерлiк меншiктiң өткiзілуi;

- теориялық және жаттығу ғылымына жастардың тартылуы;

- зерттеушi және өнертапқыштық белсендiлiк;

- шетел инвесторларын тарту;

- сирек кездесетiн ғимарат есебiне қала әлпетiнің кейпiн өзгерту.

Жоба «Пальма - электрстанциясы».

Мәлiмдеушi – Болотник С.А.

Жобаның өзектiлiгi: жоба тақырып ЭКСПО- 2017 шеңберiнде өзектi және баламалы энергияға ауысудың әлемдiк үрдiсi болып табылады.

Жобаның мақсаттары:

- экология энергиясын қосымша қайнар көздiң алуы;

- шетел инвесторларын тарту;

- электр станциясының сирек кездесетiн әлпетiн, кейпiн өзгерту.

Жоба «Тұрғыөнеркәсiпғимаратыжәнеқұрылымдардың аса тиiмдiсаңылауiргетастарыүшiн құрылыскепiлдемелерінәзiрлеу».

Мәлiмдеушi –ЖШС «Институт Градиент Проект»

Iргетастардықұрылыстыңжаңатехнологияныңәзiрлеуіжәнеенуi, iргетастардыңқазiргiқұрылымдарын 60% құнғадейiнматериалдардыүнемдеудiжәнееңбекшығыныныңжүзегеасыруғамүмкiндiкбередi.

Саңылауiргетастартаспабүтiнжәнеқұраматемiр-бетондыiргетастары бар салыстырубойыменбәсекегетүсеалатын.

Дегенмен осы шаққа, - мүмкiн нормативтiк құжаттаманың жоқтығында, тәжiрибеде көп қабатты тұрғын және өнеркәсiп ғимараттары үшiн саңылау iргетастарды пайдаланбау.

Жоба осымен байланысты саңылау iргетастарды құрылыстық кепiлдемелердi әзiрлеу нормативтiк құжаттамада жiберiлген.

Саңылау iргетас бiр немесе екi тар бетон (темiр-бетонды) қатарлас қабырғаларды топырақта ростверкпен бiрiккен ортақ құрылымдар.болып табылады

Қабырғалардың құрылғысын процессі тар саңылаулардың көмегімен топырақта ойық қосады 100 – 300 м енмен, 1 – 3 м тереңдiкпенкелесi олардың бетон қоспасымен қаптауымен және толтыруымен

1- бетон жердегi қабырға;

2 - ростверктiң тақтасы;

3 - төленiң бөгеуi;

4 - төле жарты.

Жоба «экологиялық таза гидродинамикалық қыздырғыштар (ГДН) өнiмдi топтап шығару үшiн техникалық құжаттаманың әзiрлеуi биiк ПӘКпен сұйықтық орталар».

Мәлiмдеушi – ЖШС «Темир мен Мыс».

Сұйықтықорталардықыздырудыңдәстүрлiқаржысынабаламаортаныңсұйықтық таза қыздыруынаоттыңқолдануысызболғанжәнеқыздыруэлементтерiширығу (ТЭН) түрiндегiгидродинамикалыққыздырғыштар бола алады.

Бұлжайқарапайымсалыстырмалыжәнеәрекететуқағидатыкавитацияныңәсерiнқолдануы бар жылуқуатынасұйықтықтыңқысымыменқозғалатыноныңқұйындыағыныэнергиянытүрлендiруiнденегiзделгенәбдентиiмдiқұрылғы.

ГДН қоютұтынушыжұмысрежiмiнөзалдынатапсырмаберiлугемүмкiндiкберетiнавтономдытехнологиялықагрегаттарболыптабылады

ГДН жануөнiмдерменахуалдысатпақтанбайды. Жарылысжәнеөрттiң тууыныңшығарылыптасталғанқауiп-қатерi. Қыздырғыштыңқоймасыжоғарықысымдыыдысқажатпайды.

Жылу трассаларды аралық төсемдi, су дайындауды, ең төменгi қызмет етуге шығындардың жоқтығы. Жылу қуатының 1 кВт алуға аса аласа шығындар. Қызмет ету мерзiмi 15 жылдан кем емес.

2013 жылы 23 шiлде Қарағанды облысыныңӘкімі Б.Т.Әбдiшевтiң төрағалық ғылыми-техникалық кеңесінiң екiншi мәжiлiсi өткізілді.

Болған iс осы мәжiлiсте келесi жобалар қарастырылған:

Жоба «Газсыздандыру және көмiр шахталарының вентиляциясы метанның өңделуі және қолданылуы».

Мәлiмдеушi - Баймухаметов С.К.

Жобаның өзектiлiгi: АҚ «Темiртау АрселорМиттал» Көмiр департаментi шахталарында көмiр шығарудың 50 м3 миллионды жанында 25 %iрек-шi метанның шоғырландыруымен газсыздандырудың қаржысымен алған метаннан 300 м3 миллионнан астам жыл сайын шығарады. Алатын газсыздандыруды 10-15% метан қазандықтарда отынның сапасында 4 пайдаланады - шахта берiлетiн ауаны жылытуы үшiн қолданылады.

Пiкiрдің шығуы да сондықтан шахталарды вентиляцияның метанынан газсыздандыру және жылу қуатынан метанның қолдануы бар электр энергиясының өндiруi бойымен жоба қайталама ресурстарды қолданудың өзектi пiкiрі болып табылады, сол сияқты ахуалға парникте өскен газдардың жиырылуы.

Жобаның мақсаты - электр энергиясының өндiруiн тиiмдiлiк экономикалық негiздеу көмiр шахтасы метанның электр энергиясы және қолдануы бар жылу қуатының өндiруi бойымен жобалауға, құрылысқа және қоюдың пайдалануы бойымен шахталарда метан болып табылады.

Қарағанды Көмiр бассейні үшiн жобаның жаңалығы метанның қайталама ресурстарды қолдану және ахуалға парникте өскен газдардың шығуларын жиырылу толығырақ қосылады.

Жобаның қайталанбаушылығы шахталарды вентиляцияның жанында аласа шоғырландыруды метанның қолдануында қосылады, электр энергиясының өндiруi және жылуы үшін.

Технологияның функционалдық тағайындалуы:

- электр энергиясының өндiруi парникте өскен газдардың шығуларын көмiр шахталарының метаны және жиырылу болып табылады.

Жоба «ТОМ-1жылу алмастырғыш модульжәне ТОМ-2бу қазаны Өнеркәсіптікөндіріс».

Мәлiмдеушi - Воронов Е.Н.

Жылытуды осы қазанның жаңалығы салдар биiк ПӘКке жететiн жылу өндiрудiң үздiк үлкен ауданын қамтамасыз етуге және бәсекелестiк пайдалану сипаттар дәл осылай ал мүмкiндiк беретiн элементтердi жылы-салмалы принциптi жаңа орналастырылуда қосылады. 5000 м2 жылытудың ауданы 500 квт қолданыстағы үлгi, қуатпен.шаршы кем емес бередi.

Қазан қосымша көз қуатынсыз жұмыс iстей алуға қажеттi жағдайда, бiрақ оны негiзгi орындауында оның автоматты тиiмдi қызмет ету қамтамасыз ететiн қазiргi құралдарымен жабдықталады.

Модульдiк құрылым «Жылу алмастырғыш модуль», аналогтерi бар салыстыруында бiздiң климаттық шарттарымызда әбден маңызды және оны аса ерекше жөндеуге келеді. Дәл осылай, модульдiк принциптiң қолданылуы қазанның қуатын iлгерiлетiп немесе кiшiрейтуге мүмкiндiк бередi және маңызды күрделi салымдар, еңбек шығыны және маңызды схеманың өзгерiстерi. Құрылымды маңызды схеманың болмашы өзгерiсiнде ол тура өтетiн бу қазанына айналдырылады. Осы бұйым яғни немесе бу қазан су қайнататын жылытқыш сияқты жұмсала алады.

Жылыту үшiн өндiрiстiк және 1000м - 10000 м аралығындағы алап өндiрiстiк бөлме қолайлы жылу алмастырғыш модульдың өнеркәсiптiк өндiрiсi болып табылады.

Жоба ойдағыдай өткiзiлген:

Жасалған және әр түрлi қуаттың 12 қазандары өткiзiлген:

300 КВТ - 2 өлшем, 1 қазанды жылытатын аудан - 3000 м2.

400 КВТ - 2 өлшем, 1 қазанды жылытатын аудан - 4000 м2.

600 КВТ - 2 өлшем, 1 қазанды жылытатын аудан - 6000 м2.

1000 КВТ – 1 өлшем, 1 қазанды жылытатын аудан - 10 000 м2

Қазан мәлiмет жылыту маусымда пайдаланудың мерзiмiне тиiмдiлiктердiң жобасын көрсеттi.

Өндiрiс қуаты - әр айға түрлi қуаттың 12 қазандары.

Жобапрофессор «Р.С.ӘлiмханованыңОртопедиялық клиникасы»

Мәлiмдеушi - Алимханова Р.С.

Осы жоба емдiк - диагностикалық көмектiң жүзеге асыруы үшiн ортопедиялық клиниканың құрылуы ҚР-ның балалар тұрғынындағы ортопедиялық аурулардың ескерілуі, меншiктi инновациялық технологиялар негiзінде ТМД және алыс шетел елдерінде.

Оның жүзеге асыруы үшiн жаңа тәсiлдер, жаңа әдiстер және тарту құрылғылардың әр түрлi құрылымдары инновациялық технология үрдісінде бар және тiрек-қимыл аппараттың алған аурулары емдеуде балаларда қолданылылады.

Ортопедиялық ауруларды емдеуде шетел аналогтерi және сапалырақ аса тиiмдi параметрлермен де, отандық та негiзделген тарту құрылғыларды қолдануларда ортопедиясында бұл жаңа бағыты Р.С.Әлiмханованың жобасы бойынша емдеудiң инновациялық әдiстерi емдеудiң қазiргi дәстүрлi керiтартпа және жедел әдiстерiне өте аласа өзiндiк құндарымен ерекшеленедi.Инновациялық әдiстердi игерген Р.С.Әлiмханова қолдану патологияның ауырлығының кез келген дәрежесiнiң жанында өзгерудiң барлық элементтерiн толық және табанды түзетуiн iске асыруға мүмкiндiк бередi, кедергiлер және өзгерудiң қайталанатындарына ие болмайды және ортопедиялық емдеудiң барлық қағидаттарын сақтайды: аяққа қолданылатын әдiстер травматологиялық емес функционалды және толық сауығу, бұл ретте қамтамасыз ет қатенi шығарады. Стационарда жедел емдеудiң толық кез келген түрлерi және ұзақ болуды және ұзақ сыйымды гипстi иммобилизацияларын қолданылылмайды, бұйымның ортопедиялық аяқ киiмі қолданылылмайды, аяққа медицина-әлеуметтiк талап етiлмейдi себебі балаларда инвалидизация жоқ.

Жоба «УИТ 1қоюдың өнеркәсiптiк түп тұлғасының жасалуы құрылыс метрологиясын қамтамасыз ету үшiн құрылыс материалы және бұйымдары жылу еткiзудiң өлшеуi «Енжар үй» бойымен.

Мәлiмдеушi - Перков И.П.

Жобаның өзектiлiгi: технологияның ҚР енгiзу «Енжар үй» - бойымен энергозаттар қысқартылуға мүмкiндiк беретiн ғимараттар мен құрылымдарды жылытуға 20 есе, мүмкiн емес жабдықсыз жоғары - қоршаушы құралымның жылу еткiзуi дәл өлшеуге келеді.

Әлемде қазiргi уақытта (100х1100х15 мм) ықшамдаулардың бiркелкi үлгiлерiнiң жылу өткiзуiн өлшеу үшін қабiлеттi құралдар шығарылады. Құрылыс үшiн құрылыс материалы, материал ҚР және жоқтығын ескере отырып климаттық шарттарға байланысты жарамды үй батареяларсыз, есептiң шешiмi үшiн өте қолайлы нұсқа (қабырғалық тастарды анизатропных) қоршаушы құралымдарды анизатроптық қолдану бола алады.

200х4400х350 мм ешкiмдi өлшемдерiмен қоршаушы құралымдарды анизатроптық жылу еткiзу өлшеу қабiлеттi шығармаған құралдар.

Осыған байланысты мұндай қоюларды жасауда өзекті болады.

Жобаның мақсаты - құрылыс метрологиялық қамтамасыз ету үшiн ҚР «Енжар үй» қажеттi 200х4400х300 мм өлшемдерi қоршаушы құралымдарды жылу өткiзу анизатроптық өлшеуi бойымен өте дәл қоюды өнеркәсiптiк түп тұлғаның жасауы болып табылады.

Жобаның жаңалығы өлшегiш шынжырларды калибрлеу үшiн керек емес эталондайтын құрылғылар үшiн қоюдың жасауында қосылады. Жылу өткiзуiн өлшеу қуатын саны бойымен өтетiн қоршаушы құралым арқылы тiкелей байланысты болады. Құрал әр түрлi өлшемдердiң қабырғалық тастарын жылу өткiзуге және өлшеуге мүмкiндiк бередi соның iшiнде бiркелкi және анизатроптық, құрылыс алаңына олардың жеткiзуiн қамтамасыз етеді. Бұл сөзсiз шарт болып табылатын құрылыста жылытуға шағынды кәдiмгi үйлермен салыстырғанда 20 есе азайтқан Енжар үй.

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан
Қазақстан республикасы президентінің ресми сайты
Қазақстан 2050 Мәңгілік ел
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Пайдалы сілтемелер
Сайт картасы